NOV 30
4:30 PM
Girls Basketball
Wynona at 
5/6 Peckham Lady Eagles
0
0
NOV 30
5:15 PM
Boys Basketball
Wynona at 
5/6 Peckham Eagles
0
0
Peckham Gym Map
NOV 30
6:00 PM
Girls Basketball
Wynona  at 
7/8 Peckham Lady Eagles
0
0
NOV 30
6:45 PM
Boys Basketball
Wynona at 
7/8 Peckham Eagles
0
0